راه حل کسب و کار خرد

استفاده از پایانه پرداخت فلش ابری، حالت ارتباطی GPRS یا WIFI، اسکن کد و کارت نوسان برای پرداخت در هر زمان.

راه حل پذیرایی

پایانه تلفن همراه POS در صندوق از طریق GPRS یا WIFI مستقر می شود.