EN

CN

Male hand dials pin code on pin pad of card machine or pos terminal with inserted blank white credit card isolated on white background. Payment with credit card - businessman holding pos terminal.

دستگاه های کارتخوان چه زمانی به وجود آمدند؟

حدود ده سال است که دستگاه های کارتخوان در ایران رونق پیدا کرده اند اما استفاده از دستگاه های کارتخوان در کشورهای جهان اول، بیش از سی سال است که رواج دارد. اولین دستگاه کارتخوان توسط ویلیام بروبک در سال 1974 ساخته شد و در فروشگاه های مک دونالد مورد استفاده قرار گرفت. اولین بار 600 دستگاه پوز در سال 76 توسط بانک ملی وارد و نصب شد اما خیلی فعال نبود. چون نظام بانکی اصلا آماده ورود به این حوزه نبود. ظرفیت فنی، مدیریتی،فکری و نیروی انسانی متخصص در آن زمان در شبکه بانکی ما وجود نداشت.