پایانه تلفن همراه POS در صندوق از طریق GPRS یا WIFI مستقر می شود.